Producten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen u en De Fabrikeur en zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.defabrikeur.nl
1.2 Als u een bestelling plaatst bij De Fabrikeur dan accepteert u de algemene voorwaarden.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de website of in een offerte/aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door De Fabrikeur is geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief de verzendkosten en eventuele administratiekosten.
4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5. Gegevens en privacy

5.1 U dient er voor zorg te dragen dat uw gegevens waaronder uw adresgegevens, emailadres en bankrekeningnummer juist, volledig en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
5.2 De Fabrikeur gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonlijke- en zakelijke informatie. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, openbaar gemaakt worden of worden verkocht.
Wij sturen alleen informatie na uw toestemming, indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan ons bekent maken via, u ontvangt dan geen informatie meer van ons.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen door middel van een op de website aangeboden manier. Bij bankoverschrijving heeft de klant 21 dagen de tijd om de betaling te voldoen. 
Zodra De Fabrikeur uw betaling ontvangen heeft zal hij overgaan tot levering van het product.
6.2 Indien u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan De Fabrikeur niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die De Fabrikeur moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.
De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 (excl. BTW).

Artikel 7. Levering

7.1 De bestelling afgeleverd door een erkende pakketdienst of De Fabrikeur, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen. De Fabrikeur streeft ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling te verzenden. Mocht er een afwijkende levertijd zijn of een product is uit voorraad dan ontvangt u hierover van ons bericht. Zodra De Fabrikeur uw bestelling heeft verzonden ontvangt u een e-mail ter bevestiging daarvan.
7.2 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan De Fabrikeur te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval uiterlijk binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
7.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten 3 maanden worden opgeslagen voor uw risico en rekening. Hierna wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en bent u annuleringskosten verschuldigd gelijk aan het betaalde bedrag. 
7.4 De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling zo goed mogelijk voor u berekend, dit bedrag kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De Fabrikeurgaat uit van de correctheid van de door u opgegeven straal. Indien bij het inplannen van de bezorging blijkt dat deze niet juist is, zult u alvorens tot levering wordt overgegaan de correcte bezorgkosten dienen te voldoen. Voor bestellingen buiten Nederland kun je voor de verzendkosten contact met ons opnemen.

Artikel 8. Ruilen of retourneren

8.1 U bent gerechtigd na ontvangst van uw bestelling deze zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is of in de staat verkeert waarin het bij u is afgeleverd.
8.2 Wilt u een bestelling ruilen of retourneren dan dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling De Fabrikeur schriftelijk of via de e-mail te informeren.
8.3 Bij het ruilen of retourneren van de bestelling komen de kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening.
 

Artikel 9. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht

Artikel 10. Garanties

10.1 De Fabrikeur garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
10.2 Op tweedehands/oude producten wordt geen garantie gegeven. De Fabrikeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, roest, houtworm, scheuren, krassen of andere zichtbare on onzichtbare schade en gebreken aan de meubels en producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien De Fabrikeur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 De Fabrikeur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Fabrikeur is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 De Fabrikeur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover De Fabrikeur aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
- De Fabrikeur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.4 Indien De Fabrikeur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Fabrikeur beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.5 De aansprakelijkheid van De Fabrikeur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De Fabrikeur blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij De Fabrikeur, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie De Fabrikeur niet gelieerd is.
13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een kopie.
13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
13.4 U mag uitsluitend na toestemming van De Fabrikeur alleen een hyperlink naar de website aanbrengen.

Artikel 14. Verwijzingen

14.1 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. De Fabrikeur heeft geen zeggenschap over deze websites. De Fabrikeur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15. Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
15.2 De administratie van De Fabrikeur geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 16. Geschillen

16.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes tussen de klant en De Fabrikeur, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging in de Algemene Voorwaarden

18.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde door De Fabrikeur worden aangepast. Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
18.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Copyright © 2018, De Fabrikeur